Všeobecné pravidlá ochrany osobných údajov

Spoločnosť Blumeria consulting s.r.o., Ľ. Okánika 590/4, 949 01 Nitra, IČO: 46 959 617, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, je prevádzkovateľom spracúvaných osobných údajov, ktoré ste nám poskytli ako dotknutá osoba.

Kontaktné údaje našej spoločnosti:

e-mail: jan.gutten@blumeriaconsulting.sk

+421 915 715 961

Naše pravidlá ochrany osobných údajov upravujú spracúvanie a uchovávanie osobných údajov našou spoločnosťou a to v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „Zákon“). Spracúvame osobné údaje, ktoré od Vás získame pri nadväzovaní obchodných kontaktov a v rámci obchodných vzťahov, pričom môže ísť najmä o nasledovné osobné údaje:

 v prípade zákazníka – fyzickej osoby: meno a priezvisko, adresa, kontaktné údaje (e-mailová adresa, telefónne číslo, fax), dátum narodenia, údaje z predloženého dokladu totožnosti, bankové údaje a pod.

  • v prípade zákazníka – právnickej osoby: obchodné meno, IČO, IČ DPH, sídlo, kontaktné údaje kontaktnej osoby (e-mailová adresa, telefónne číslo, fax), bankové údaje, meno a priezvisko osoby konajúcej v mene zákazníka a pod.

Účel spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s ustanoveniami Zákona na rôzne účely:

 

  • v rámci Vášho súhlasu (§ 13 ods. 1 písm. a) Zákona ):

 

Spracúvanie Vašich osobných údajov za účelom marketingu je uskutočňované s cieľom informovať Vás o všetkých našich novinkách a akciách, čím sledujeme cieľ, ktorým je zvyšovanie kvality poskytovaných služieb z našej strany. V prípade neposkytnutia súhlasu z Vašej strany Vás nebudeme môcť informovať o našich novinkách a akciách v prípade, ak nebudú splnené podmienky na zasielanie noviniek v rámci priameho marketingu (v prípade, že ste náš existujúci zákazník a v minulosti sme Vám predali podobný tovar alebo poskytli podobnú službu).

 

Ak ste nám udelili svoj súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, prebieha spracúvanie iba na účely stanovené vo vyhlásení o súhlase a v rozsahu dohodnutom vo vyhlásení o súhlase. Udelený súhlas je možné s účinnosťou pre budúcnosť kedykoľvek odvolať a to na e-mailovú adresu uvedenú vyššie alebo poštou na adresu našej spoločnosti uvedenú vyššie. Pri zasielaní noviniek prostredníctvom elektronickej pošty je možné svoj súhlas odvolať aj elektronicky a to kliknutím na odhlásenie sa z odberu noviniek, ktoré sa nachádza v tele správy. Odvolaním súhlasu nebude ovplyvnené zákonné spracúvanie Vašich osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

 

  • za účelom plnenia zmluvných povinností (§ 13 ods. 1 písm. b) Zákona):

Osobné údaje spracúvame predovšetkým pri nadväzovaní obchodných kontaktov a v priebehu realizácie obchodných zmlúv s Vami, v prípadoch, kedy s našou spoločnosťou uzavriete obchodnú zmluvu, predmetom ktorej je predaj tovaru alebo poskytovanie služieb v oblasti skúšania prípravkov na ochranu rastlín, listových hnojív a biostimulačných látok.

 

  • na splnenie zákonnej povinnosti (§ 13 ods. 1 písm. c) zákona):

Spracúvanie Vašich osobných údajov je potrebné za účelom splnenia rozličných zákonných povinností vyplývajúcich napr. z daňových predpisov, predpisov zdravotného a sociálneho poistenia, zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pod.

 

  • na ochranu oprávnených záujmov (§ 13 ods. 1 písm. f) zákona):

Na základe zváženia záujmov sa môže vykonávať spracúvanie osobných údajov nad rámec vlastného plnenia obchodnej zmluvy alebo zákonnej povinnosti, aby sa zabezpečila ochrana našich oprávnených záujmov.

 

Oprávneným záujmom v tomto prípade je priamy marketing, v rámci ktorého Vás ako nášho zákazníka informujeme o našich marketingových a reklamných novinkách a informáciách týkajúcich sa podobných tovarov a služieb, ktoré ste si od nás v minulosti zakúpili, alebo Vám boli poskytnuté s cieľom skvalitňovania našich služieb.

 

Rovnako sú na základe oprávneného záujmu spracúvané osobné údaje, ku ktorým sa dostaneme na základe Vami zaslaného dopytu na kontaktné e-maily uvedené v sekcii Kontakty v prípade, že nejde o spracúvania osobných údajov na základe iného právneho základu (napríklad, ak ste naším zákazníkom a máte s nami uzavretú obchodnú zmluvu alebo ste naším potenciálnym zákazníkom a kontaktujete nás za účelom uzavretia obchodnej zmluvy). Účelom spracúvania osobných údajov v tomto prípade je vytvorenie komunikačného kanála medzi našou spoločnosťou a Vami ako naším potenciálnym zákazníkom a tým je daný oprávnený záujem našej spoločnosti na komunikácii s Vami.

 

Doba uchovávania osobných údajov

V zmysle Zákona a osobitných právnych predpisov uchovávame vaše osobné údaje a dokumenty:

  • za účelom vybavovania požiadaviek po dobu vybavenia Vašej požiadavky, najdlhšie na dobu 1 roka. Po tomto období budú vaše osobné údaje nezvratne zničené v prípade, ak neexistuje iný účel, pre ktorých ich spracúvame (napríklad keď máte s nami uzavretú obchodnú zmluvu),
  • za marketingovým účelom po dobu 5 rokov. Po tomto období budú vaše osobné údaje nezvratne zničené,
  • v prípade uzavretia obchodnej zmluvy po dobu trvania tejto zmluvy, resp. po dobu určenú osobitnými predpismi (napr. predpismi o archivácií),
  • v prípade spracúvania osobných údajov za účelom plnenia zákonných povinností po dobu určenú osobitnými právnymi predpismi (napr. daňové a účtovné predpisy).

Práva dotknutej osoby

Právo na informácie:

Kedykoľvek môžete našu spoločnosť požiadať o poskytnutie o informácie, či naša spoločnosť spracúva akékoľvek Vaše osobné údaje a v akom rozsahu, vrátane informácie, či dochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu vrátane profilovania.

 

Právo na opravu:

Kedykoľvek môžete našu spoločnosť požiadať o opravu nesprávnych osobných údajov alebo o doplnenie neúplných osobných údajov.

 

Právo na vymazanie:

Kedykoľvek môžete našu spoločnosť požiadať o výmaz Vašich osobných údajov, pokiaľ ich spracúvame nezákonne alebo spracúvanie neprimerane zasahuje do Vašich oprávnených záujmov. Tu si Vás dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že Zákon obsahuje výnimky, kedy osobné údaje nie je možné vymazať.

 

Právo na obmedzenie spracúvania:

Kedykoľvek môžete našu spoločnosť požiadať o obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, napríklad v prípade ak popierate správnosť údajov, a to na obdobie, ktoré nám umožní overiť správnosť údajov.

 

Právo na prenosnosť osobných údajov:

Kedykoľvek môžete našu spoločnosť požiadať, aby sme Vám Vaše osobné údaje, ktoré ste nám dali k dispozícii, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte poskytli a aby ste tieto osobné údaje preniesli ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby sme Vám v tom bránili a to za podmienok bližšie definovaných Zákonom.

 

Právo namietať:

Kedykoľvek môžete našej spoločnosti namietať spracúvanie osobných údajov z dôvodov, ktoré sa týkajú Vašej konkrétnej situácie a to v prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu; to platí aj pre profilovanie.

 

Právo odvolať súhlas:

V prípade, že ste nám udelili súhlas na spracúvanie osobných údajov, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať smerom do budúcnosti. Pri zasielaní noviniek prostredníctvom elektronickej pošty je možné svoj súhlas odvolať aj elektronicky a to kliknutím na odhlásenie sa z odberu noviniek, ktoré sa nachádza v tele správy. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

 

Právo podať sťažnosť:

Ak sa domnievate, že pri spracúvaní Vašich osobných údajov porušujeme Zákon alebo osobitné právne predpisy, máte právo kedykoľvek podať  návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

 

Sprístupnenie a prenos osobných údajov

Naša spoločnosť môže pri spracúvaní Vašich osobných údajov využiť iné subjekty (sprostredkovateľov), ktoré poverí spracúvaním osobných údajov. Môže ísť napríklad o osoby, ktoré našej spoločnosti spracúvajú účtovníctvo alebo osoby, ktoré sa podieľajú  na vytváraní, vývoji, realizácii alebo predaji tovaru a poskytovaní služieb, alebo sa podieľajú na údržbe, prevádzke, vývoji systémov alebo technológií, prostredníctvom ktorých dochádza k predaju tovaru a poskytovaniu služieb.

 

Naša spoločnosť môže ďalej poskytovať spracúvané osobné údaje tretej strane, ktorá našu spoločnosť zastupuje alebo inak chráni práva a oprávnené záujmy našej spoločnosti (napr. osoby oprávnené na vymáhanie a inkaso pohľadávok a pod.).

 V prípade existencie zákonnej povinnosti ako aj v rámci právneho postihu sú príjemcami Vašich osobných údajov aj príslušné štátne orgány (úrady finančnej správy, audítori, súdy, exekútori a pod.)

 

Naša spoločnosť neposkytuje žiadne osobné údaje tretej krajine ani medzinárodnej organizácii.

 

Iné informácie

Na našej internetovej stráne sa uskutočňuje profilovanie na základe sledovania Vášho klikania. Toto profilovanie slúži výlučne na skvalitnenie Vášho zákazníckeho zážitku pri návšteve našej stránky a nedochádza k nemu k spracúvaniu Vašich osobných údajov. Naša spoločnosť neuskutočňuje automatizované rozhodovanie.

 

Spracúvanie Vašich osobných údajov je potrebné na uzatvorenie zmluvy, resp. plnenie obchodnej zmluvy, ktorú ste s nami už uzatvorili. V prípade, ak by ste nám tieto osobné údaje neposkytli, museli by sme uzatvorenie obchodnej zmluvy odmietnuť alebo by sme už existujúcu obchodnú zmluvu nemohli ďalej plniť a následne by sme ju museli ukončiť.

 

V niektorých prípadoch je spracúvanie osobných údajov potrebné na plnenie našich zákonných povinností, ktoré nie je možné plniť bez spracúvania Vašich osobných údajov.

Nie ste však povinný udeliť svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré nie sú relevantné pre plnenie obchodnej zmluvy, resp. nie sú nevyhnutné na základe zákonných ustanovení.

 Naša spoločnosť nemá ustanovenú zodpovednú osobu s právami a povinnosťami podľa Zákona.

Cookies

Naša webstránka na viacerých miestach využíva tzv. cookies. Tieto využívame na zlepšenie užívateľského komfortu, účinnosti ako aj bezpečnosti. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na váš počítač, ktoré využíva následne prehliadač. Väčšina súborov cookies, ktoré my využívame sú tzv. „cookies relácie“. Po skončení vašej návštevy sú automaticky vymazané. Súbory cookies na vašom počítači nespôsobujú žiadne škody a neobsahujú vírusy.

Tieto údaje naša spoločnosť nedokáže priradiť ku konkrétnym osobám. K vzájomnému prepojovaniu týchto údajov s inými zdrojmi dát nedochádza. Tieto údaje slúžia len na interné štatistické vyhodnotenie.

Vhodným nastavením vášho prehliadača alebo aplikácie resp. prostredia použitého operačného systému môžete prenos takýchto dát zakázať, čo však môže v niektorých prípadoch viesť k problémom pri načítavaní a obsluhe, alebo funkčným obmedzeniam pri ponúkanom obsahu, či službách.