Podmienky prenájmu osobného motorového vozidla Ford Tourneo Custom

Informácia pre Zákazníka (fyzické osoby nepodnikatelia)

Obchodné meno Prenajímateľa:             Blumeria consulting s.r.o.

Sídlo Prenajímateľa:                             Ľ. Okánika 590/4, Nitra 949 01

IČO Prenajímateľa:                               46 989 617

Tel. kontakt:                                         +421 915 715 961

e-mailová adresa:                                 jan.gutten@blumeriaconsulting.sk

Všeobecné ustanovenia:

Spoločnosť Blumeria consulting s.r.o. ponúka krátkodobý aj dlhodobý prenájom 8-miestneho vozidla Ford Tourneo Custom, a to na základe Zmluve o prenájme motorového vozidla (ďalej ako „Zmluva“) uzavretej medzi spoločnosťou Blumeria consulting s.r.o. ako Prenajímateľom a fyzickou osobou ako Nájomcom.

Podmienky uzavretia Zmluvy:

Fyzická osoba predloží pri uzavretí Zmluvy o prenájme motorového vozidla nasledovné doklady:

platný občiansky preukaz, prípadne cestovný pas

platný vodičský preukaz

minimálny vek vodiča: 21 rokov

Dĺžka trvania Zmluvy:

Dĺžka doby nájmu podľa na základe dohody zmluvných strán v rozsahu minimálne 1 až maximálne 365 dní s možnosťou skrátenia resp. predĺženia doby nájmu počas trvania Zmluvy. Dátum a čas prevzatia a dátum a čas vrátenia vozidla budú určené na základe dohody v Protokole o prevzatí a vrátení vozidla, ktorý bude prílohou Zmluvy.

Trvanie zmluvy sa skončí vrátením vozidla v mieste určenom v Zmluve. Zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou Zmluvných strán alebo písomným odstúpením jednou zo strán, doručeným druhej strane v prípadoch určených v Zmluve.

Miesto prevzatia a miesto vrátenia vozidla:

Miesto prevzatia a miesto vrátenia vozidla bude určené v Protokole o prevzatí a vrátení vozidla, ktorý bude prílohou Zmluvy.

Cena a platobné podmienky:

Prenajímateľ vystaví faktúru za nájom po skončení skutočnej doby nájmu. V prípade, ak doba nájmu presiahne 1 kalendárny mesiac, Prenajímateľ je oprávnený vystavovať faktúry v mesačných intervaloch. Splatnosť faktúry je 15 dní odo dňa jej doručenia Nájomcovi.

Nájomca nie je povinný platiť nájomné za čas, v ktorom nemohol vozidlo užívať pre nespôsobilosť vozidla alebo potrebu jeho opravy, ibaže nemožnosť užívať vozidlo spôsobil Nájomca alebo osoby, ktorým Nájomca umožnil k vozidlu prístup.

Prenajímateľ účtuje Nájomcovi depozit vo výške 500,- EUR. . Depozit bude slúžiť na zabezpečenie prípadných pohľadávok Prenajímateľa voči Nájomcovi zo Zmluvy, predovšetkým na zaplatenie náhrady škody a zaplatenie zmluvných pokút. Depozit bude vrátený Nájomcovi po ukončení nájmu a vrátení vozidla Prenajímateľovi v neporušenom stave spolu s príslušenstvom s prihliadnutím na bežné opotrebenie spôsobené užívaním vozidla a po uhradení všetkých pohľadávok Prenajímateľa voči Nájomcovi zo Zmluvy.

Prenajímateľ má právo požadovať od Nájomcu zálohu na cenu nájmu maximálne vo výške ceny nájmu za celú dobu nájmu. Výška zálohy bude stanovená v prílohe Zmluvy. Záloha môže byť započítaná s nárokom Prenajímateľa na zaplatenie nájomného prípadne ďalších nárokov vzniknutých na základe Zmluvy (zmluvná pokuta a pod.) V prípade preplatku zálohy bude rozdiel medzi výškou zálohy a nájomným spolu s inými odplatami za služby Prenajímateľa vrátený Nájomcovi najneskôr do 7 dní od ukončenia doby nájmu.

V cenníku sú uvedené ceny za jeden deň prenájmu v závislosti od dĺžky prenájmu a obdobia prenájmu spolu s uvedením denného limitu počtu prejazdených kilometrov s DPH. V prípade prekročenia počtu najazdených km nad limit (v priemere na 1 deň doby nájmu) v závislosti od doby prenájmu uvedenej v cenníku je účtovaný poplatok vo výške 0,12  EUR s DPH / za každý 1 prejazdený km nad prekročený limit.

Cenník za prenájom motorového vozidla

Doba prenájmu Cena prenájmu za 1 deň v EUR s DPH

Cena prenájmu za 1 deň v EUR s DPH

v období od 1.7. do 31.8.

0-1 deň (max 400  km/deň) 102 ,- EUR 132,60  EUR
2-3 dni (max 400  km/deň) 96 ,- EUR 124,80 ,- EUR
4-7 dní (max 350  km/deň) 90 ,- EUR 117  EUR
8-14 dní (max 300 km/deň) 78 ,- EUR 101,40  EUR
15-30 dní (max 250  km/deň) 72 ,- EUR 93,60 ,- EUR
31-365 dní (max 200  km/deň) 60 ,- EUR 78 ,- EUR

 

Cenník extra služieb

Služba Cena v EUR s DPH
Čistenie interiéru 48 ,- EUR
Čistenie exteriéru 36 ,- EUR
Tepovanie 72 ,- EUR
Príplatok za vyzdvihnutie počas štátnych sviatkov 18 ,- EUR
Poplatok za ponechanie vozidla mimo miesta určeného v Protokole

100,-EUR + 1/km

za každý kilometer jazdy po vozidlo a späť

 

V cene prenájmu vozidla je zahrnuté:

  • Pneumatiky podľa ročného obdobia
  • Povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie
  • Diaľničná známka na území SR

 

Tankovanie a čistenie vozidla:

V prípade ukončenia nájmu je Nájomca povinný vrátiť vozidlo včas, riadne doplniť palivo do stavu v akom ho prevzal podľa Protokolu. V prípade, že Nájomca vráti vozidlo s nižším stavom pohonných hmôt ako ho prevzal, bude mu účtovaná predpokladaná výška chýbajúceho PHM.

Pri poškodení alebo nadmernom znečistení exteriéru alebo interiéru vozidla, nezodpovedajúcemu bežnému používaniu, môže Prenajímateľ požadovať náhradu nákladov spojených s čistením vo výške stanovenej v cenníku Prenajímateľa.

Vozidlo je nefajčiarske. V prípade porušenia zákazu fajčenia je Nájomca povinný uhradiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200 EUR ako aj náhradu nákladov vynaložených na vyčistenie vozidla podľa cenníka.

Zodpovednosť Nájomcu za škodu, povinnosti Nájomcu:

Pri vzniku škody, na ktorú sa vzťahuje poistenie Prenajímateľa, pričom vyplatené poistné plnenie nepokryje celú výšku škody, je Nájomca povinný uhradiť Prenajímateľovi spoluúčasť vo výške rozdielu medzi spôsobenou škodou a plnením poisťovne vrátane ušlého zisku za dobu, kedy vozidlo nebude možné užívať.

Pri vzniku škody, na ktorú sa nevzťahuje poistenie Prenajímateľa, je Nájomca povinný Prenajímateľovi takúto škodu nahradiť v plnom rozsahu vrátane ušlého zisku za dobu, kedy vozidlo nebude možné užívať. Táto povinnosť Nájomcu sa vzťahuje aj na prípad spôsobenia škody na vozidle v dôsledku požitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok.

Škodu na prenajatom vozidle je Nájomca povinný v každom prípade doložiť dokladom o hlásení škodovej udalosti príslušnému oddeleniu Policajného zboru SR. V prípade neskorého nahlásenia nehody nesie Nájomca zodpovednosť za prípadné škody, napr. regresný nárok poisťovne uplatnený voči Prenajímateľovi.

V prípade poistnej udalosti s vozidlom, hradí Nájomca všetky náklady spojené s odtiahnutím vozidla do miesta, ktoré určí Prenajímateľ.

Na jednoduché poškodenia vozidla v nájomnej dobe ako je napr. defekt, sa nevzťahujú servisné úkony Prenajímateľa, a Nájomca ich rieši sám a na vlastné náklady.

V prípade autonehody, Prenajímateľ neznáša náklady spojené s liečením posádky a šoféra vozidla.

Prenajímateľ neznáša náklady spôsobené pri odcudzení osobných vecí posádky ( telefón, batožina atď.).

Nájomca nie je oprávnený použiť vozidlo na cestu do krajín mimo EÚ alebo ho tam inak dopraviť, pokiaľ na to Prenajímateľ neudelí svoj výslovný predchádzajúci písomný súhlas.

Nájomca sa zaväzuje Prenajímateľovi zaplatiť všetky pokuty a súdne výdavky súvisiace s parkovaním, dopravnými priestupkami alebo inými správnymi deliktmi uložené na dané vozidlo, nadobudnuté v období užívania prenajatého vozidla Nájomcom.

Nájomca je povinný si samostatne uhradiť všetky iné poplatky (okrem diaľničnej známky na Slovensku) ako sú, mýta, diaľničné známky / poplatky mimo Slovenskej republiky, pokuty a sankcie nadobudnuté počas doby nájmu vozidla a podobne.

Reklamácia, postup pri vybavovaní reklamácií, zodpovednosť Prenajímateľa za vady a záruka:

Manuál k obsluhe vozidla sa nachádza vo vozidle a je odovzdaný Nájomcovi spolu s vozidlom. Vzhľadom na špecifickosť a rozsah poskytovanej služby, reklamáciu si môže Nájomca uplatniť  telefonicky na t.č.: +421915715961 alebo elektronicky (e-mailom) na adrese jan.gutten@blumeriaconsulting.sk. Reklamáciu služby Prenajímateľ vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie Nájomcu, a to v súlade so zákonom. Ak je predmetom reklamácie vada služby, ktorú je možné odstrániť, má Nájomca právo na bezplatné odstránenie vady. Prenajímateľ je povinný každú takúto vadu odstrániť v dohodnutej lehote, inak bez zbytočného odkladu. Ak vadu nemožno odstrániť alebo ak ju Prenajímateľ neodstráni včas alebo ak sa vada vyskytne znovu, má Nájomca právo na zrušenie Zmluvy alebo na primerané zníženie nájomného. Podrobnosti o zodpovednosti Prenajímateľa za vady služby upravuje § 622 a § 623 a § 648 Občianskeho zákonníka a podrobnosti o postupe pri vybavovaní reklamácie sú uvedené v Reklamačnom poriadku zverejnenom na internetovej stránke Prenajímateľa www.blumeriaconsulting.sk/reklamacny-poriadok/. Práva Nájomcu zo zodpovednosti za nedostatky pri poskytnutí služby Prenajímateľom sa môžu uplatniť len počas doby poskytnutia služby (prenájmu vozidla), najneskôr však do troch pracovných dní po poskytnutí služby (uplynutí doby prenájmu).

Podávanie sťažností:

Nájomca môže svoje sťažnosti uplatniť u Prenajímateľa, ako aj na Slovenskej obchodnej inšpekcii (ďalej aj „SOI“), pričom bližšie práva a podmienky pre Nájomcu, vrátane postupu na podávanie sťažností SOI sú zverejnené na internetovej stránke  www.soi.sk.

Alternatívne riešenie sporov:

V prípade nespokojnosti Nájomcu so spôsobom vybavenia reklamácie alebo v prípade, ak sa Nájomca domnieva, že Prenajímateľ porušil jeho práva, má Nájomca právo obrátiť sa na Prenajímateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Prenajímateľ na žiadosť Nájomcu neodpovie ani do 30 dní od jej odoslania alebo odpovie zamietavo, Nájomca má v súlade so zákonom číslo 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov právo podať subjektu alternatívneho riešenia sporov  návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Na webovej stránke Prenajímateľa www.blumeriaconsulting.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov/ je zverejnený odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže Nájomca podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.