SENTINEL®

Váš strážca kvality vody v prvej línii

SENTINEL® je patentovaný pomocný prípravok na ochranu rastlín k odstráneniu všetkých pesticídy inhibujúcich katiónov solí z tvrdej postrekovej vody a k zníženiu pH na optimálnu úroveň.

Znižuje straty účinnosti prípravkov na ochranu rastlín v tvrdej a zásaditej postrekovej vode.

SENTINEL® nevratne oddelí katióny tvrdosti postrekovej vody, tvrdú vodu zmení na mäkkú a tak maximalizuje dostupnosť účinných látok POR v miestach ich pôsobenia. Sentinel má viacnásobnú molekulárnu štruktúru, ktorá umožňuje lepšie izolovať katióny v porovnaní so zmäkčovačom vody s jednoduchou molekulárnou štruktúrou.

SENTINEL®  – Vysoko účinný prostriedok k úprave tvrdosti a pH postrekovej vody

  • Upravuje tvrdosť postrekovej vody veľmi účinnou a rýchlou sekvenciou katiónov vápnika (Ca2+) a horčíka (Mg2+).
  • Spoľahlivo naviaže katióny tvrdosti z postrekovej vody do vodorozpustnej formy.
  • Upraví pH postrekovej vody na optimálnu úroveň (pH 5-6) bez rizika prekyslenia postrekovej kvapaliny s následným znížením účinnosti prípravku na ochranu rastlín.
  • Zlepší príjem postrekovej kvapaliny listami vďaka neutrálnemu až negatívnemu náboju prípravku Sentinel a pozitívnemu náboju povrchu listov.
  • Zvýši účinnosť prípravkov na ochranu rastlín a zníži riziko tvorby zrazenín s následným upchatím filtrov a trysiek postrekovača.
  • Zníženie finančných strát v dôsledku výpadku účinnosti prípravkov na ochranu rastlín pri použití tvrdej vody a zásaditej postrekovej vody.

Zloženie

Patentovaná zmes multidentátu organických kyselín, hexametafosfonátov a fosfónov.

Použitie

Aplikácia s POR vrátane morforegulátorov, herbicídov a insekticídov v poľnohospodárskych plodinách v rozsahu registrácie POR.

Doba použiteľnosti

2 roky od dátumu výroby

Dávkovanie

Tvrdosť vody (ppm voľných katiónov)Dávka SENTINEL (ml/100 l vody)Koncentrácia (%)
Do 250 ppm2500,25
250 – 600 ppm3000,3
Viac než 600 ppm5000,5

Kvalita vody používanej k príprave postrekovej kvapaliny má dôležitý význam a vplyv na mieru spokojnosti s výsledkom aplikácie prípravku na ochranu rastlín a účelnosť vynaložených prostriedkov.

Z radu premenných ovplyvňujúcich kvalitu postrekovej vody sú tvrdosť a pH kľúčovými parametrami kvality.

Tvrdosť postrekovej vody

Tvrdá postreková voda má vysokú hladinu katiónov vápnika (Ca2+), horčíka (Mg2+) alebo hydrogénuhličitanu. Medzi ďalšie katióny postrekovej vody, ktoré spôsobujú zníženie účinnosti hlavne pri herbicídoch patrí hliník (Al3+), železo (Fe3+, Fe2+) a sodík (Na+).

Kladné elektrické náboje sa viažu na záporne nabité anióny, ako sú napr. slabo kyslé roztoky herbicídov, čo z nich urobí málo rozpustné zlúčeniny.

Nevratným zmäkčením postrekovej vody prostredníctvom sekvestrácie sa predíde frustrujúcemu upchávaniu filtrov a trysiek postrekovača pri aplikácii.

pH postrekovej vody

Optimálna pH postrekovej vody je v neutrálnom rozmedzí pH 5-6. Pridaním prípravku na ochranu rastlín sa pH zmení a tekutina bude vyžadovať ďalšiu úpravu, čomu môžete ľahko predísť pridaním pH upravujúceho prostriedku ešte pred pridaním prípravku na ochranu rastlín.

Ako funguje sekvestrácia katiónov v postrekovej vode?

Proces sekvestrácie viaže katióny vápnika (Ca2+), a horčíka (Mg2+) do vodorozpustného, ale nedisociovateľného komplexu. Týmto procesom sa nevratne eliminuje negatívne pôsobenie katiónov, a to bez nutnosti ich ďalšieho odstránenia z takto upravenej postrekovej vody.

Tipy k použitiu prostriedku Sentinel

  • Vždy je prvým komponentom zmesi Tank-Mix
  • Pri absencii informácií o stupni tvrdosti vody (Ca2+) sa pripraví koncentrácia 0,3 %
  • Použitie pri príprave postrekovej kvapaliny s herbicídmi (napr. sulfonylmočoviny, fenoxykyseliny „fop“ a „dim“ graminicídy, atď.), insekticídmi (pyrethroidy) a morforegulátormi (PGR)
  • Nemiešať s herbicídmi s obsahom účinnej látky glyphosate.