REKLAMAČNÝ PORIADOK

PRE PRENÁJOM MOTOROVÉHO VOZIDLA

Dodávateľ: Blumeria consulting s.r.o.
Sídlo Dodávateľa: Ľ. Okánika 590/4, Nitra 949 01
IČO Dodávateľa: 46 989 617

1. Rozsah uplatnenia
1.1.Týmto reklamačným poriadkom sa upravuje reklamačné konanie medzi spoločnosťou Blumeria consulting s.r.o.,(ďalej len „dodávateľ“), a konečným zákazníkom ( ďalej len „zákazník“). Reklamačný poriadok upravuje reklamačné konanie v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa a zákonom č. 401/1964 Zb. Občianskym zákonníkom, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

1.2 Reklamačný poriadok sa vzťahuje na služby prenájmu motorového vozidla poskytnutých na základe Zmluvy o prenájme motorového vozidla uzavretej medzi dodávateľom ako prenajímateľom a zákazníkom ako nájomcom, ktorej predmetom je prenájom osobného motorového vozidla.

1.3 Právne vzťahy vyplývajúce z vád služby medzi dodávateľom a zákazníkom, ktorým je podnikateľ (právnická osoba, fyzická osoba podnikateľ), sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, a na tieto vzťahy sa tento Reklamačný poriadok nepoužije.

1.4 Reklamačný poriadok je dostupný online na www.blumeriaconsulting.sk/reklamacny-poriadok/ a v prevádzke dodávateľa na viditeľnom mieste dostupnom zákazníkovi.

2. Doklad o poskytnutí služby (prenájme vozidla)
2.1 Dodávateľ vydá zákazníkovi doklad o poskytnutí služby, ktorým je Zmluva o prenájme motorového vozidla vrátane Prílohy č. 1 – Špecifické dojednania a Prílohy č. 2 – Protokol o prevzatí a vrátení vozidla.

3. Zodpovednosť za vady
3.1 Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré má poskytnutá služba pri prevzatí zákazníkom, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú počas poskytovania služby.

3.2 Zákazník je povinný oboznámiť sa s obsahom poskytovanej služby najneskôr pri odovzdaní prenajatého vozidla, pričom sa prihliadne na povahu poskytnutej služby.

3.3 Ak zákazník poskytovaný predmet služby neprezrie alebo nezariadi, aby sa prezrel v čase prechodu nebezpečenstva škody na poskytnutej službe (pri odovzdaní vozidla), môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal predmet poskytnutej služby už v čase prechodu nebezpečenstva škody na poskytnutej službe (pri odovzdaní vozidla).

3.4. Pri poskytnutej službe za nižšiu cenu dodávateľ nezodpovedá za vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena.

3.5 Zákazník je povinný skontrolovať dodanú službu, resp. predmet dodanej služby pri jeho prevzatí a reklamovať zjavné vady.

3.6 Zistené zjavné vady je zákazník povinný okamžite oznámiť prenajímateľovi, ktorý zjedná nápravu odstránením reklamovanej vady služby alebo znížením ceny za službu (nájomné).

3.7 Neskoršie reklamácie tohto typu nebude dodávateľ akceptovať a takáto reklamácia je neoprávnená.

3.8 Prenajímateľ nezodpovedá za vady, ak:
a) zákazník v čase uzavretia zmluvy o vade vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzatvorila, musel vedieť,
b) vada vznikla zavinením zákazníka,
c) zákazník pred prevzatím služby (pred prevzatím vozidla) o vade služby vedel, resp. bol na vadu alebo vadnú službu výslovne a jasne upozornený a ak bola pre vadu alebo vadnú službu poskytnutá zľava z ceny služby (nájomného),
f) boli vady spôsobené zásahom neoprávnenej osoby do predmetu služby alebo jeho súčastí,
g) sa služba reklamuje po uplynutí lehoty stanovenej v bode 4.1 tohto Reklamačného poriadku,
h) vady vznikli v dôsledku vyššej moci,
i) boli spôsobené (úmyselným alebo neúmyselným) nesprávnym či nadmerným používaním predmetu služby, jeho nesprávnou údržbou alebo neodbornou manipuláciou alebo servisom.

4. Uplatnenie reklamácie
4.1. Práva zákazníka zo zodpovednosti za vady pri poskytnutí služby dodávateľom sa môžu uplatniť len počas doby poskytnutia služby (prenájmu vozidla), najneskôr však do troch pracovných dní po poskytnutí služby (uplynutí doby prenájmu).

4.2 Reklamáciu je možné uplatniť vždy, keď nenadobudla dodaná služba svoju podstatu (nebol zrealizovaný prenájom vozidla), respektíve sa počas dodania služby (realizácie prenájmu vozidla) objavili nedostatky.

4.3 Reklamácia bude môcť byť vybavená výlučne v prípade, ak sa vada vyskytla počas poskytnutia služby dodávateľom.

4.4 Reklamácia môže byť vybavená:
• odstránením vady opravou,
• poskytnutím primeranej zľavy z ceny služby (nájomného),
• vrátenie zaplatenej ceny služby (nájomného) alebo jej časti, ak bola cena služby alebo jej časť uhradená vopred alebo zánikom nároku na úhradu ceny služby alebo jej časti, ak cena služby alebo jej časť nebola ešte uhradená,
• alebo zamietnutím zo strany dodávateľa, a to podľa typu vady.

4.5 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť opravou, má zákazník právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Dodávateľ je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť.

4.6 Zákazník môže namiesto odstránenia vady opravou požadovať výmenu súčasti, ak sa chyba týka len súčasti veci, ak tým dodávateľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu poskytnutej služby alebo závažnosť vady.

4.7 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vád, alebo služba riadne poskytnúť, má zákazník právo od zmluvy odstúpiť. Rovnaké právo prislúcha zákazníkovi, ak ide o odstrániteľné vady, avšak zákazník nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

4.8 Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má zákazník právo na primeranú zľavu z ceny poskytnutej služby (nájomného). Právo na primeranú zľavu z ceny má zákazník aj v prípade, ak ide o neodstrániteľnú vadu služby, ktorá rovnako nebráni jej riadnemu užívaniu.

4.9 Dodávateľ je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie o prijatí reklamácie. Ak je reklamácia uplatnená zákazníkom prostredníctvom diaľkovej komunikácie (napr. poštou, e-mailom, telefonicky a pod.) dodávateľ doručí potvrdenie o uplatnení reklamácie zákazníkovi ihneď, najneskôr však spolu s písomným dokladom o vybavení reklamácie.

4.10 Dodávateľ je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie.

4.11 Dodávateľ je povinný viesť evidenciu o reklamácii a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie.

5. Postup pri vybavovaní reklamácie
5.1 Vzhľadom na špecifickosť a rozsah poskytovanej služby, reklamáciu si môže Nájomca uplatniť telefonicky na t.č.: +421 915 715 961 alebo elektronicky (e-mailom) na adrese jan.gutten@blumeriaconsulting.sk alebo počas otváracej doby v tej prevádzke dodávateľa, kde bola služba poskytnutá.

5.2 Zákazník je povinný pri uplatňovaní reklamácie predložiť tieto doklady:
• doklad o poskytnutí služby (Zmluvu o prenájme motorového vozidla vrátane príloh),
• písomné uvedenie všetkých nedostatkov,
• požadovaný spôsob riešenia reklamácie,
• kontaktnú adresu zákazníka (adresa, telefónne číslo, e-mail), na ktorú bude dodávateľom vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie.
Ak nebude ktorákoľvek z uvedených podmienok zo strany zákazníka riadne splnená, dodávateľ je oprávnený reklamáciu zákazníka posúdiť ako nedôvodnú a/alebo ju zamietnuť, ak zo zákona nevyplýva inak.

5.3 Dodávateľ vydá zákazníkovi doklad o uplatnení reklamácie. Doklad musí obsahovať:
• dátum uplatnenia reklamácie,
• reklamované nedostatky,
• návrh na riešenie reklamácie zo strany zákazníka.

5.4 Dodávateľ alebo ním poverený zamestnanec prípadne iná na to určená osoba je povinná vybaviť reklamáciu ihneď v zložitých prípadoch do troch pracovných dní, odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu poskytnutej služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie nedostatku pri poskytnutí služby. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie dodávateľom dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie podľa tohto odseku začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie dodávateľom; najneskôr však od momentu, kedy dodávateľ znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie. Po uplynutí maximálnej lehoty na vybavenie reklamácie má zákazník rovnaké práva, akoby išlo o nedostatok, ktorý nemožno odstrániť.

5.5 Ak zákazníkom uplatnená reklamácia nespĺňa podmienky reklamačného konania, bude reklamácia zo strany dodávateľa vybavená v súlade s týmto reklamačným poriadkom a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi tak, aby jeho zákonné práva neboli dotknuté.

5.6 Neúplnú alebo zle uplatnenú reklamáciu je dodávateľ oprávnený odmietnuť a vrátiť zákazníkovi k doplneniu. Odmietnutím nie je dotknutá lehota pre vybavovanie reklamácie. Do opätovného uplatnenia reklamácie sa prerušuje lehota pre jej vybavenie.

5.7 Všetky právom uplatnené reklamácie budú vybavené bezodplatne.

5.8 Pri neoprávnenej reklamácii môžu byť voči zákazníkovi uplatnené náklady spojené s riešením reklamácie.

5.9 V prípade potreby je zákazník oprávnený obrátiť sa so svojimi návrhmi, podnetmi alebo sťažnosťami na dodávateľa alebo na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorej kontaktné údaje sú zverejnené na internetovej stránke www.soi.sk .

5.10 V prípade nespokojnosti zákazníka so spôsobom vybavenia reklamácie alebo v prípade, ak sa zákazník domnieva, že dodávateľ porušil jeho práva, má zákazník právo obrátiť sa na dodávateľa so žiadosťou o nápravu. Ak dodávateľ na žiadosť zákazníka neodpovie ani do 30 dní od jej odoslania alebo odpovie zamietavo, zákazník má v súlade so zákonom číslo 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov právo podať subjektu alternatívneho riešenia sporov návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Na webovej stránke Prenajímateľa www.blumeriaconsulting.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov/ je zverejnený odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže zákazník podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

6. Záverečné ustanovenia

6.1 Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 29.1.2024

6.2 Reklamačný proces sa riadi znením Reklamačného poriadku účinným v znení v čase poskytnutia reklamovanej služby.

6.3 Reklamačný poriadok je dostupný online na www.blumeriaconsulting.sk/reklamacny-poriadok/ a v prevádzke dodávateľa na viditeľnom mieste dostupnom zákazníkovi.

6.4 Právne vzťahy neupravené týmto Reklamačným poriadkom sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.