Priebeh fungicídnych pokusov v obilninách v roku 2021

sep 2, 2021 | Odborné články

Pestovateľský ročník 2020–21 bol celý neštandardný. Predsejbová príprava pôdy na jeseň 2020 prebehla veľmi komplikovane. Septembrové a  októbrové dažde (200–300  mm) oddialili sejbu o niekoľko týždňov po  agrotechnickom termíne. Obilniny vzchádzali neskoro, porasty boli nekompletné, s rizikom vyzimovania. Obnovenie vegetácie po  miernej a vlhkej zime bolo spomalené kvôli studenej jari. Oneskorenie vývoja ozimín cca o 14  dní bolo viditeľné takmer počas celej vegetácie.

Ozimná pšenica

Infekčný potenciál listových chorôb na  jar bol v  regióne Nitry a  západného Slovenska veľmi nízky, kvôli studenému počasiu. T1 aplikácie fungicídov (koncom apríla) boli preventívne, podobne ako aj T2 aplikácie, realizované koncom mája. Vyšší infekčný potenciál sa na ozimnej pšenici vyvi- nul oneskorene, až v polovici júna. Na listoch bola veľmi dobre hodnotiteľná fungicídna účinnosť proti helmintosporióze pšenice (Pyrenophora tritici-repentis) a septorióze (Zymoseptoria tritici). Napadnutie múčnatkou (Blumeria graminis) bolo pomerne nízke. Koncom júna prišli tropické teploty, ktoré predčasne ukončili vegetáciu, takže sa dobre nemohli rozvinúť infekcie hrdze pšenicovej (Puccinia persistens f.sp. tritici, syn. P.  triticina). Ošetrenia v T3 termíne proti fuzarióze klasov (Fusarium spp.) boli úspešné iba po  umelej inokulácii, ktorá priniesla dostatočné napadnutie pre hodnotenie fungicídov.

Výskyt chorôb bázy stebla bol na strednej úrovni, fuzarióza bázy stebla prevládala nad klasickým steblolamom (Oculimacula spp.). Napriek predčasnému ukončeniu vegetácie boli na úrodách pozorované výrazné rozdiely medzi fun- gicídne ošetrenými a  neošetrenými variantami.

Ozimný jačmeň

Situácia s  infekčným potenciálom v  jarnom období bola podobná ako na ozimnej pšenici. Silnejší infekčný tlak na ozimnom jačme- ni však nastúpil už koncom mája. Na  citlivých pokusníckych odrodách bol v  priebehu júna extrémny výskyt chorôb, od  múčnatky (Blumeria graminis), cez hnedú (Pyrenophora teres) a rynchospóriovú (Rhynchosporium secalis) škvrnitosť až po veľmi pekné infekcie hrdzou jačmennou (Puccinia hordei). Rozdiely medzi ošetrenými a  neošetrenými variantami tak boli mimoriadne markantné. Potvrdil sa tak viacročný trend vyššieho výskytu a spektra chorôb na ozimnom jačmeni, ktorý sa javí ako vhodnejšia, stabilnejšia a  spoľahlivejšia plodina na fungicídne pokusy ako jarný jačmeň.

Jarný jačmeň

Jarný jačmeň na rozdiel od ozimín vzišiel dobre a porasty sa vyvíjali takmer štandardne. Nástup chorôb bol mierne oneskorený, na  citlivých odrodách nastúpila múčnatka až koncom mája. V priebehu júna sa však infekcia múč- natky rozvinula do  extrémnych pomerov, na neošetrenej kontrole dosahovala až zástavovitý list. Infekcie hnedej škvrnitosti sa vyvinuli do  priemerného napadnutia až v priebehu júna a refl ektovali skôr na T2 aplikácie. Vysoké teploty koncom júna a  začiatkom júla predčasne ukončili vegetáciu a  znemožnili rozvoj ramuláriovej škvrnitosti (Ramularia collo-cygni) aj hrdze jačmennej (Puccinia hordei). Napriek tomu rozdiely medzi ošetrenými a neošetrenými variantami, podobne ako aj rozdiely v úrode boli markantné.