Profesionálne pokusníctvo – pokusníctvo, poradenstvo, konzultácie

Kvalita poskytovaných výkonov je garantovaná profesionálnym prístupom, vysokou odbornou kvalifikáciou a skúsenosťami našich odborných garantov. Spôsobilosť skúšobného pracoviska vykonávať pokusy nestranne a dôveryhodne, v zmysle zásad správnej experimentálnej praxe je dokladovaná priloženým GEP certifikátom.

Overovacie a DEMO pokusy

• Realizácia pokusov v zmysle EPPO metodík alebo podľa požiadaviek objednávateľa
• Testovanie plodinových systémov fungicídnej ochrany
• Špeciálne laboratórne pokusy na úrovni testovania konkrétneho patogéna
• Spolupráca a odborná garancia pri realizácií demonštračných fungicídnych pokusov – dni poľa, prezentačné pokusy, DEMO pokusy, odrodové pokusy

Autorizačné pokusy

Pracovisko je spôsobilé na vykonávanie skúšok biologickej účinnosti prípravkov na ochranu rastlín podľa zásad správnej experimentálnej praxe – GEP certifikát č. 04/C – 07/2021 (zverejnené na www.uksup.sk) pre nasledovné plodiny a skupiny POR:
Poľné plodiny
(obilniny, kukurica, strukoviny, olejniny, okopaniny, technické plodiny, krmoviny):
• Fungicídy
• Zoocíd
• Rastové regulátory
• Fytotoxicita
Zelenina, koreninové rastliny a liečivé rastliny
• Fungicídy
• Zoocídy
• Fytotoxicita
Vinič, ovocné plodiny a podpníky
• Fungicídy
• Zoocídy
• Fytotoxicita

Konzultačná činnosť a poradenstvo

• Poľná a laboratórna diagnostika škodlivých činiteľov
• Stanovenie rezistencie patogénov proti fungicídom
• Vyhodnotenie účinnosti ochrany porastov, posúdenie strát na úrode a kvalite produkcie
• Konzultácie a poradenstvo v problematike ochrany rastlín proti chorobám
• Odborné prednášky
• Špecializované školenia, semináre, prezentácie so zameraním na ochranu rastlín
• Špecializované vzdelávanie a konzultácie pre pracovníkov začínajúcich kariéru v spoločnostiach so zameraním na ochranu rastlín
• Posudzovanie odborných textov, katalógy, listovky, publikácie
• Publikačná činnosť, oponovanie vedeckých a odborných publikácií
• Organizácia odborných podujatí so zameraním na ochranu rastlín