Ponuka na spoluprácu

feb 18, 2022

Spoločnosť Blumeria Consulting s.r.o. pôsobí na Slovensku od roku 2010. Jej činnosť je zameraná na ochranu rastlín, najmä na vykonávanie autorizačných pokusov podľa zásad GEP.
Okrem hlavného zamerania ponúka aj ďalšie služby súvisiace s praktickou ochranou rastlín, pokusníctvom, poradenstvo a konzultačnú činnosť. Kvalita poskytovaných výkonov je
garantovaná profesionálnym prístupom, vysokou odbornou kvalifi káciou a skúsenosťami jej pracovníkov.