ODBORNÉ ČLÁNKY

Listové škvrnitosti sóje

Sója sa stáva na Slovensku významnou plodinou, vďaka čomu majú jej plochy v niektorých oblastiach Slovenska stúpajúci trend. Spolu so zvyšujúcim sa podielom sóje v osevnom postupe prirodzene stúpa aj výskyt škodlivých činiteľov, najmä chorôb a škodcov. Listové choroby...

Vápnenie v praxi pôdne prísušky a viazanie vzdušného dusíka

Schopnosť rizóbií (pôdnych baktérií) viazať tzv. vzdušný dusík (N 2 ) má pre rastlinnú výrobu zásadný ekonomický význam. Od haduje sa, že v celosvetovom meradle, rastliny takýmto spô sobom získavajú ročne viac ako 120 miliónov ton dusíka. Pri pestovaní strukovín či...

Vápnik stabilizuje vlastnosti digestátu a hnojovice

Hnojovica a digestát z bioplynovej stanice sú vďaka svojej nut ričnej hodnote dôležitou súčasťou výživy či už pred založením porastov alebo v rámci regeneračného hnojenia. Obsah dusíka vo forme (NH4 + ) a jeho transformácia, no predovšetkým neú merne vysoký podiel...

Vápnenie zvyšuje biologickú aktivitu v pôde

Aktívny pôdny život je jedným z hnacích motorov pôdnej úrod nosti. V priemere obsahuje 1 hektár pôdy približne 25 ton or ganizmov - z toho približne 10 ton tvoria baktérie, 10 ton huby, 3–4 tony tvoria dážďovky. Zvyšok predstavujú rôzne druhy hmyzu atď. Pôdny edafón...

Vápnenie trávnych porastov – základ kvalitnej krmoviny (2. diel)

Pasienky, alebo inými slovami trávne porasty mávajú v porovnaní s ornou pôdou vyšší obsah humusu a lepšiu pôdnu štruktúru, čo býva sprevádzané nižšími nárokmi na zásobovanie voľným vápnikom. Kombinácia stabilnejších pôdnych agregátov a trvalého vegetačného krytu...

Vápnenie trávnych porastov – základ kvalitnej krmoviny (1. diel)

Historická skúsenosťVýznamný nárast spotreby vápenatých materiálov pre poľnohospodárske účely možno badať v povojnovom období, kedy od r. 1950 v Československu ich spotreba pravidelne stúpala. Pre zaujímavosť, jeden z najznámejších zdrojov vysoko kalcitického vápenca...

Vápnenie pôdy pred zakladaním porastov jarín

Znižovanie produkčného potenciálu pôd v dôsledku straty niektorých dôležitých atribútov (pôdna štruktúra, biologická aktivita) sa prejavuje v zvýšenom záujme o problematiku vápnenia. Napriek tomu, že prevažná časť vápnenia pôd sa realizuje formou aplikácie vápenatých...

Vápnenie pred výsevom jarín – skúsenosti a odporúčania

Vápnenie pred výsevom jarín – skúsenosti a odporúčania Vápnenie pôdy patrí medzi najstaršie dokumentované agro technické zásahy. Technika (spôsob) jeho realizácie aj samotný výber vápenatých hmôt prešli viacerými zmenami a s pribúdajú cimi poznatkami sa neustále...

Vápnenie pozitívne ovplyvňuje najdôležitejšie procesy v pôde

Historické nezrovnalosti „Vápnením bohatnú otcovia, ale chudobnejú synovia“, alebo „kto vápni pôdu, okráda synov na úrode“. S týmto príslovím starým skoro 150 rokov sa pravdepodobne väčšina z nás už stretla. Koncom 18. storočia otcovia našich starých otcov...

Vápnenie pôd v koncepte regeneratívneho poľnohospodárstva

Vápnenie pôd v koncepte regeneratívneho poľnohospodárstva Úrodnosť pôdy predstavuje trvalo udržateľnú schopnosť zabezpečovať najdôležitejšie biologické, chemické a fyzikálne pro- cesy, inými slovami povedané - schopnosť pôdy pomôcť rastlinstvu sprostredkovať príjem...