Vápnenie zvyšuje biologickú aktivitu v pôde

máj 20, 2024 | Články, Odborné články

Aktívny pôdny život je jedným z hnacích motorov pôdnej úrod nosti. V priemere obsahuje 1 hektár pôdy približne 25 ton or ganizmov – z toho približne 10 ton tvoria baktérie, 10 ton huby, 3–4 tony tvoria dážďovky. Zvyšok predstavujú rôzne druhy hmyzu atď. Pôdny edafón (živá zložka pôdy) sa významne po dieľa na tvorbe úrodnosti pôdy – teda jej udržateľnej schopnos ti zabezpečovať najdôležitejšie biologické, chemické a fyzikál ne procesy. Do tohto cyklu vstupuje prirodzeným spôsobom vápnenie pôd, ktoré zabezpečuje udržiavanie optimálnych podmienok pre rozvoj a aktivitu pôdnych organizmov.