Vápnik stabilizuje vlastnosti digestátu a hnojovice

máj 20, 2024 | Články, Odborné články

Hnojovica a digestát z bioplynovej stanice sú vďaka svojej nut ričnej hodnote dôležitou súčasťou výživy či už pred založením porastov alebo v rámci regeneračného hnojenia. Obsah dusíka vo forme (NH4 + ) a jeho transformácia, no predovšetkým neú merne vysoký podiel rozpustného draslíka (K+ ) spôsobujú z dl hodobého hľadiska zhoršovanie vybraných pôdnych vlastnos tí. Negatívne dopady sa kompenzujú pravidelným udržiavacím vápnením.